යෝග්යතාවය

More: නිසි පෝෂණය , ඩයට් , නීති මගින් බර අඩු කර ගන්න , Fitnes club , කාන්තාවන් සඳහා අභ්යාස , ක්රීඩා , පුහුණු වැඩසටහන්