පානම

More: පානම නගරය , පෝටෝබෙලෝ , බොකෙට් , කොලෝන් , ලා ටබ්ලාස් , ඩේවිඩ් , බල්බාව , ලා පර්ලස් , පඩාසි , Penonome , ලාස් ලාජාස් , බොකස් ඩෙල් ටොරෝ