පේරු

More: ලීමා , කුස්කෝ , ටෘජිලෝ , අයිකා , Arequipa , පුනු , පිස්කෝ , කජමරාකා