චිලි

More: සන්තියාගෝ , සැන් පේද්රෝ ද අටකමා , Viña del mar , පාස්කු දූපත , වල්පරයිසෝ , ඇරිකා , පෝටෝ නටාලිස් , පුට්රා , රොබින්සන් ක්රූඩෝ අයිලන්ඩ් , කැලමයි , Temuco , පුවර්ටෝ මොන්ට් , චිලී-චිකෝ , පුවර්ටෝ වර්සස් , පිචිලේම් , Curico