ඊශ්රායෙලය

More: යෙරුසලම , ටෙල්-අවිව් , කිරියාට් ෂෙමෝනා , බීයිට් ෂෙමෙෂ් , ටයිබීරියස් , ආරක්ෂිතයි , නෙතනියා , හයිෆා , අෂ්කොන් , නාසරෙත්හි , Afula