මාතෘත්වය

More: ගැබ් ගැනීම , දරුවා සහ ඔහු ගැන සැලකිලිමත් වීම , ළමා සෞඛ්යය , අවුරුද්දක් වයසැති බිලිඳුන් , කිරිදීම , මට දරුවෙක් අවශ්යයි , යොවුන් විය , දරු ප්රසූතිය